Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Snippe Systeemtherapie leven in relaties; individuele relatie en gezinstherapie. 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Snippe Systeemtherapie; therapeutische sessies, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Snippe Systeemtherapie.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 

 

1. De overeenkomst tussen Snippe Systeemtherapie en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de betreffende samenwerkingsovereenkomst of door toestemming door de opdrachtgever mondelijk of per mail, of door bevestiging per mail aan de opdrachtgever van diens telefonische of mondelinge opdracht.

Artikel 3: Annulering  

 

1. Voor sessies geldt dat afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd er €45,- in rekening worden gebracht.

2. Indien de therapeut door overmacht (ziekte, weersomstandigheden,familieomstandigheden) niet in staat is een eerder gemaakte afspraak uit te voeren, wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. Snippe Systeemtherapie is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt, zoals bijv. reiskosten.

Artikel 4: Betaling 

 

1. De opdrachtgever dient voor betaling zorg te dragen, met een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen. Deze termijn is alleen te verlengen na schriftelijke overeenstemming voorafgaande aan de opdracht.

Artikel 5: Incasso  
1. Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het Snippe Systeemtherapie vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 6: Opschorting  
1. Snippe Systeemtherapie heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een therapeutische sessie te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 7: Auteursrecht  
1. Van het materiaal dat Snippe Systeemtherapie verstrekt, blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Snippe Systeemtherapie mag niets uit de uitgave(n)worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan de info/ het materiaal aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van Snippe Systeemtherapie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid  
1. Snippe Systeemtherapie verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. Snippe Syteemtherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de persoon die therapie ontvangt, voor schade ontstaan ten gevolge van therapeutische ondersteuning. De opdrachtgever, de persoon die therapeutische ondersteuning ontvangt, is en blijft verantwoordelijke voor eigen beslissingen en daden tijdens de therapeutische ondersteuning, alsmede later in werk en privé.

3. Bij beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Snippe Syteemtherapie bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, aanvaardt Snippe Systeemtherapie aansprakelijkheid jegens betrokkene of opdrachtgever, echter slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

4. Buiten de in lid 3 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende therapeutische sessie. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 2.500 euro.

Artikel 9: Klachtenregeling  
1. Waar mensen met elkaar samenwerken, ontstaan verschillende ideeën, meningen, belevingen, perspectieven en visies. Het kan voorkomen dat u tijdens uw therapietraject merkt dat u het met bepaalde zaken oneens bent, een minder prettig gevoel ervaart, ontevreden bent. Bijvoorbeeld over de therapie, de werkrelatie, of over andere zaken. U wordt, mocht dit aan de orde zijn, uitgenodigd om dit bespreekbaar te maken, zodat er samen over gesproken kan worden en er een oplossing gevonden kan worden. Wanneer het niet lukt om de ontstane problemen te verhelpen, bestaat voor u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Bij ontevredenheid over een therapeutische sessie, of advies, meldt de opdrachtgever deze klacht schriftelijk aan Snippe Systeemtherapie via

|Snippe Systeemtherapie| Huygensstraat 25| 9402 NL ASSEN| 0592-861612| 
info@leveninrelaties.nl| KVK69843910| IBAN NL40 KNAB 0258 0391 67

Binnen 5 werkdagen, en indien vakantie binnen een redelijke termijn, neemt Snippe Systeemtherapie contact met de opdrachtgever op om de klacht te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing. Waar nodig ontvangt de opdrachtgever de beschrijving van de oplossing binnen 2 weken schriftelijk per brief of mail.

Artikel 10: Geheimhouding en privacy   
1. Informatie die redelijkerwijs of expliciet in woord of geschrift als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal door Snippe Systeemtherapie geheim gehouden worden.
2. Persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor onderlinge communicatie. Gebruik van persoonlijke gegevens vindt plaats conform de wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. Persoonlijke en administratieve gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijnen worden bewaard.

Artikel 11: Wettelijk recht   

1. Voor gevallen die niet zijn voorzien in deze algemene voorwaarden geldt het Nederlands recht.